Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99, 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste ja asiakkaan henkilökohtaisten tietojen käsittely

Tilauksen vahvistaminen ei välttämättä vaadi asiakkaan rekisteröitymistä, mutta halutessaan asiakas voi rekistöröityä verkkokaupan asiakkaaksi ja tämä on asiakkaalle suositeltavaa; tilausten seurannan ja niiden etenemisestä tiedottamisen vuoksi. Rekisteröintiä varten asiakkaan tulee ilmoittaa oma nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, valtio, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Rahakauppa.com-verkkokaupan asiakasrekisteri on luottamuksellinen ja verkkokauppa sitoutuu olemaan luovuttamatta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Verkkokauppa saa käyttää asiakkaan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta suoramarkkinointiin ainoastaan jos asiakas on hyväksynyt sen. Rekisteröitymällä asiakas antaa verkkokaupalle luvan käyttää tietoja suoramarkkinointiin muulla kuin sähköpostin välityksellä (esim. tavallisella postilla).

Rahakauppa.com-verkkokauppa pidättäytyy vastuusta mikäli asiakkaan tiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon verkkokaupasta riippumattomien tietomurtojen takia, esimerkiksi jos palvelimelle tapahtuu tietomurto, jota Rahakauppa.com-verkkokaupan henkilökunta ei olisi voinut estää.

Asiakas on itse vastuussa omasta tunnuksestaan ja on velvollinen vaihtamaan salasanaa mikäli epäilee sen joutuneen ulkopuolisten tietoon.

Rahakauppa.com-verkkokauppa pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen, kuitenkin ilmoittamalla asiasta asiakkaalle.

Rekisteriseloste (HetiL 523/99, 10 §)

Rekisterinpitäjä

T:mi Timo Mäkinen,
Raha, Antiikki ja Arviointi
40600 Jyväskylä
Y-tunnus: 2026468-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Timo Mäkinen, Tel. +358451217790

Rekisterin nimi

Rahakauppa.com asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Rahakauppa.com-verkkokaupan ja sen asiakkaiden väliseen palvelusuhteiden hoitoon. Rekisteriä ei käytetä ilman asiakkaan suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisteröidyn ja/tai hänen edustamansa tahon asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kohdentaminen, kehittäminen ja seuranta; asiakassuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, asiakassuhteiden arviointi ja analysointi, ryhmittely ja raportointi, sekä muut kokonaisasiakkuuden ja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset; asiakkuuteen liittyvä laskutus, asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely sekä markkinatutkimusten ja muiden kyselyiden toteuttaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (Yhtiön asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan ja Yhtiön välinen asiakassuhde), asiakkaan antama toimeksianto, suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot (nimet, syntymäaika)
  • Käyttäjän yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti)
  • Uutiskirjeen tilauksen hyväksyminen (sähköpostisuoramainonta)
  • Tilaustiedot
  • Tilatut tuotteet
  • Tilauksen päivämäärä
  • Tilaushistoria

Tietojen luovutus ja salassapito

Tietoja ei missään tilanteessa luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot ovat tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelinjärjestelmään ja niihin on Rahakauppa.com-verkkokaupan henkilökunnan lisäksi pääsy palveluntarjoajan henkilökunnalla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Lisäksi rekisteröity voi antaa Yhtiölle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisätietoja asiakasrekisteri- ja tietoturvapolitiikastamme saat osoitteesta info[a]rahakauppa.com